foto
02
lip

Tarcza antykryzysowa – zmiana terminu złożenia pierwszego wpisu do CRBR

Tarcza antykryzysowa to nie tylko dofinansowanie i subwencje dla przedsiębiorstw ale również zmiany wielu terminów przewidzianych przez prawo. Jedną ze zmian jest przedłużenie terminu do złożenia pierwszego wpisu do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych do 13 lipca.

Czym w ogóle jest CRBR

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) jest systemem, w którym są gromadzone i przetwarzane informacje dotyczące beneficjentów rzeczywistych, tj. osób fizycznych sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółkami.

Utworzenie Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych wynika z implementacji przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu (tzw. IV dyrektywa AML).

W Polsce podstawą funkcjonowania rejestru jest ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2019 poz. 1115, z późn. zm.), która wprowadza w Polsce przepisy IV dyrektywy AML., zaś tryb i procedurę składania zgłoszeń oraz sposób sporządzania i składania wniosków o udostępnienie informacji, wraz z trybem składania i udostępniania, jest uregulowany w rozporządzeniach Ministra Finansów.

Głównym zadaniem rejestru jest przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Ujawnienie tych danych uniemożliwia przestępcom ukrycie swojej tożsamości w skomplikowanej strukturze korporacyjnej. Publiczny charakter rejestru, umożliwiający każdemu nieodpłatny dostęp do informacji o beneficjentach rzeczywistych, zapewnia również większą kontrolę informacji przez społeczeństwo obywatelskie oraz przyczynia się do zwiększenia zaufania do rynku finansowego i uczestników obrotu gospodarczego.

Jakie dane zawiera CRBR

Rejestr gromadzi dane dotyczące beneficjentów rzeczywistych spółek:

 • jawnych,
 • komandytowych,
 • komandytowo-akcyjnych,
 • z ograniczoną odpowiedzialnością;
 • prostych spółek akcyjnych (od 1 marca 2021 r.)
 • akcyjnych, z wyjątkiem spółek publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 623).

Kim jest beneficjent rzeczywisty spółki

Beneficjentem rzeczywistym są osoby fizyczne które:

 • sprawują bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad spółką poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez spółkę, lub
 • w imieniu których są nawiązywane stosunki gospodarcze lub jest przeprowadzana transakcja okazjonalna.

W przypadku spółki – osoby prawnej, innej niż spółka, której papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, podlegającym wymogom ujawniania informacji na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej lub odpowiadającym im przepisom prawa państwa trzeciego, beneficjentem rzeczywistym spółki jest:

 • osoba fizyczna będąca udziałowcem lub akcjonariuszem spółki, której przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji tej osoby prawnej,
 • osoba fizyczna dysponująca więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym  spółki, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,
 • osoba fizyczna sprawująca kontrolę nad osobą prawną lub osobami prawnymi, którym łącznie przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji spółki, lub łącznie dysponującą więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie spółki, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,
 • osoba fizyczna sprawująca kontrolę nad spółką przez posiadanie w stosunku do niej uprawnień, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351), lub
 • osoba fizyczna zajmująca wyższe stanowisko kierownicze w organach spółki w przypadku udokumentowanego braku możliwości ustalenia lub wątpliwości co do tożsamości osób fizycznych określonych w powyższych punktach oraz w przypadku niestwierdzenia podejrzeń prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

Ustawa definiuje jeszcze 2 przypadki, w których instytucje obowiązane identyfikują beneficjentów rzeczywistych swoich klientów:

 • w przypadku klienta, który jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, wobec którego nie stwierdzono przesłanek lub okoliczności mogących wskazywać na sprawowanie kontroli nad nim przez inną osobę fizyczną lub osoby fizyczne przyjmuje się, że taki klient jest jednocześnie beneficjentem rzeczywistym,
 • w przypadku klienta będącego trustem przyjmuje się, że beneficjentem rzeczywistym jest założyciel, powiernik, nadzorca (jeśli został ustanowiony), beneficjent trustu i/lub inna osoba, która sprawuje kontrolę nad trustem.

Jednak w tych przypadkach informacja o beneficjentach rzeczywistych (trustów i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) nie jest przekazywana do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Pełna definicja beneficjenta rzeczywistego znajduje się w art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2019 r. poz. 1115, z późn. zm.).

Jak dokonać zgłoszenia?

Aby dokonać zgłoszenia należy wejść na stronę rejestru https://crbr.podatki.gov.pl i wybieramy pole utwórz zgłoszenie a następnie wykonać 4 kroki:

 • Krok 1 – podanie NIP-u oraz formy organizacyjnej,
 • Krok 2 – wybranie rodzaju zgłoszenie (Utwórz nowe zgłoszenie)
 • Krok 3 – podanie dane spółki i beneficjentów rzeczywistych w trzech częściach:

– część A – formularz, w którym wypełniamy dane spółki: numer KRS, nazwę oraz adres siedziby spółki.

– część B zawierająca dane beneficjentów rzeczywistych i reprezentantów  Dla każdej osoby tworzymy osobny profil i podajemy PESEL, imiona, nazwisko oraz kraj obywatelstwa i kraj zamieszkania. W przypadku osób, które nie posiadają numeru PESEL, należy podać datę urodzenia.

oraz

część C czyli oświadczenie o świadomości odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia

 

Ostatnim krokiem jest podpisanie i wysłanie formularza

Jeżeli nie mają Państwo pewności czy macie obowiązek dokonania zgłoszenia zachęcamy do kontaktu, gdyż w sytuacji której spółka na którą został nałożony wg. przepisów Ustawy obowiązek zgłoszenia do Rejestru danych beneficjenta rzeczywistego nie dopełni tego obowiązku we właściwym terminie Ustawa przewiduje nałożenie kary pieniężnej w wysokości do 1 000 000 zł.