foto
30
mar

Zmiany w CIT dla spółek komandytowych – co trzeba wiedzieć?

Pomimo pandemii i szeregu nowych wyzwań, z którymi przedsiębiorcy muszą zmierzyć się w tym trudnym czasie, prawodawca zdecydował się na wprowadzenie od 1 stycznia 2021 r. kolejnych istotnych zmian w podatkach dochodowych. Niestety, część z tych zmian będzie miała zdecydowanie negatywne konsekwencje podatkowe.

Od 1 stycznia 2021 r. (bądź od 1 maja 2021 r. o czym poniżej) obowiązują budzące najwięcej kontrowersji zmiany dotyczące spółek komandytowych. Zgodnie z nowymi regulacjami w roku 2021 spółki komandytowe staną się podatnikami CIT. Oznacza to, że podatek dochodowy zapłacą nie tylko wspólnicy, jak było dotychczas, lecz także sama spółka. Należy podkreślić, że status podatnika CIT zyskają wszystkie spółki komandytowe – nie ma znaczenia ich skala działalności, struktura własnościowa, status wspólników czy chociażby rodzaj prowadzonej działalności.

Teoretycznie zmiany wynikające z nowelizacji i objęcie spółek komandytowych podatkiem CIT nastąpiły już od 1 stycznia 2021 r. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że ustawa przewiduje możliwość odroczenia stosowania nowych przepisów. Spółki komandytowe mogą odłożyć stosowanie regulacji w zakresie podatku CIT maksymalnie do 1 maja 2021r.

Pamiętać należy jednak, że odroczenie terminu wiąże się z dodatkowym obowiązkiem w obszarze księgowości, jakim jest zamknięcie ksiąg rachunkowych na dzień 30 kwietnia 2021 r.

W jaki sposób odroczyć objęcie spółek komandytowych CIT do 1 maja 2021 r.? Niestety, przepisy nie precyzują, jakich czynności należy dokonać. W naszej ocenie, warto sporządzić dokumenty, będące dowodem na skuteczne zastosowanie odroczenia. Takimi dokumentami może być np. uchwała wspólników spółki oraz decyzja kierownika jednostki (komplementariusza lub zarządu komplementariusza). Dodatkowo, z daleko posuniętej ostrożności, gdyż przepisy nowelizacji takiego obowiązku nie przewidują, zalecane jest także złożenie oświadczenia o odroczeniu stosowania nowych przepisów, wraz z załączonymi powyższymi dwoma dokumentami, do urzędu skarbowego, w którym spółka komandytowa składa deklaracje VAT. Trzeba przy tym ponownie podkreślić, iż powyższe jest podejściem możliwie ostrożnym a konieczność podjęcia któregokolwiek ze wskazanych kroków nie wynika z przepisów, bowiem takowych niestety nie ma. W efekcie, brak tych działań nie powinien automatycznie oznaczać braku możliwości skutecznego odroczenia CIT do 1 maja 2021r.

Zgodnie z nowymi przepisami, spółka komandytowa będzie płacić CIT na takich samych zasadach, jakie obowiązują w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, spółce akcyjnej oraz spółce komandytowo-akcyjnej. Podatek będzie więc płacony według stawki podstawowej w wysokości 19% albo według preferencyjnej stawki 9%, o ile roczne przychody spółki nie przekroczą 2 mln euro. Projekt zwiększa jednocześnie limity roczny przychodu uprawniającego do zastosowania 9 % stawki CIT do 2 mln euro.

Wypłata zysku przez spółkę komandytową na rzecz wspólników również podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem w wysokości 19%. Pojawi się tu zatem drugie opodatkowanie (podobnie jak z dywidendami wypłacanymi w spółkach z o.o. i akcyjnych).

Wspólnikom spółki komandytowej będą jednak przysługiwały pewne preferencje, a mianowicie:

  • komplementariusz, będzie miał możliwość proporcjonalnego obniżenia podatku od udziału w zysku spółki komandytowej o podatek zapłacony przez spółkę,

oraz

  • w przypadku komandytariuszy, to uchwalona przez Sejm nowelizacja wprowadza zwolnienie z opodatkowania 50% przychodów uzyskanych przez komandytariusza ze spółki komandytowej, ale nie więcej niż 60 tys. zł w roku podatkowym.

 

Nowo wprowadzone przepisy skutkują także tym, iż zyski ze spółek komandytowych nie będą już zyskami z działalności gospodarczej (w rozumieniu podatkowym – tj. źródła opodatkowania) lecz będą traktowane jak zyski z udziału w osobach prawnych. Utrata „przezroczystości” podatkowej przez spółki komandytowe spowoduje również, że spółki takie nie będą już mogły współtworzyć nieformalnych podatkowych grup kapitałowych. Przychody i koszty w każdej ze spółek będą bowiem rozliczane osobno na potrzeby ustalenia podatku CIT. W razie bycia wspólnikiem w wielu spółkach komandytowych lub komandytowych i innych spółkach osobowych (sp. jawnej lub partnerskiej), nie będzie można łączyć „wyników” spółek komandytowych i płacić podatku od łącznego dochodu przez nie wygenerowanego.

 

Mając powyższe na względzie, nasuwa się pytanie, co należy zrobić z prowadzoną dotychczas spółką komandytową? Nie ulega wątpliwościom, iż zmiany podatkowe dla spółek komandytowych przeprowadzają pewnego rodzaju rewolucję w strukturze podziału na formy prawne w Polsce. Są one jednak dobrą okazją do zastanowienia się, czy spółka komandytowa jest optymalnym wyborem do prowadzenia danej działalności gospodarczej.

Pod uwagę należy oczywiście brać nie tylko zmiany podatkowe, ale także skutki w zakresie ubezpieczeń społecznych czy ubezpieczenia zdrowotnego. Kluczowe mogą okazać się przepisy prawa spółek i cechy konkretnej spółki w kontekście indywidualnych oczekiwań wspólników.

 

W efekcie poczynionych rozważań wspólnicy mogą dojść do wniosku, że być może warto daną spółkę przekształcić np. w spółkę jawną, partnerską bądź spółkę z o.o. Mogą oczywiście także dojść do przekonania, że dobrym wyborem będzie nadal działać w formie spółki komandytowej a zastanowić się jedynie nad jej reorganizacją np. w zakresie wykorzystywania powierzonego jej majątku bądź też radykalnie zmienić umowę spółki i role wspólników. Podejmując decyzje w tym zakresie należy mieć na uwadze przepisy przejściowe, które wprowadzają te zmiany podatkowe jak i przepisy o unikaniu opodatkowania.

Zmiany wprowadzone zostały ustawą z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2123).

Jeżeli mają Państwo dodatkowe pytania zapraszamy do kontaktu z autorem via n.tkacz@kdlegal.eu lub 531 421 128 bądź za pośrednictwem adresu e-mail office@kdlegal.eu bądź telefonów 605 151 304 lub 81 478 77 61