Brak należytego umocowania pełnomocnika a roszczenia w oparciu o art. 410 k.c. w zw. z art. 405 k.c.

2019-02-11

Celem niniejszej publikacji jest przedstawienie możliwości dochodzenia roszczenia o zapłatę w sytuacji, w której jedna ze stron umowy była reprezentowana przez nienależycie umocowanego pełnomocnika.

Do opisanej powyżej sytuacji może dojść choćby w wypadku naruszenia art. 98 k.c. czy art. 39 § 1 k.c. Konsekwencje takiego działania wskazane są w art. 103 k.c., zgodnie z którym „§ 1. Jeżeli zawierający umowę jako pełnomocnik nie ma umocowania albo przekroczy jego zakres, ważność umowy zależy od jej potwierdzenia przez osobę, w której imieniu umowa została zawarta”[1]. Mianem wskazanego w przytoczonym artykule falsus procurator określa się osobę, która dokonuje czynności prawnych w imieniu i na rzecz innego podmiotu, nie mając do tego pełnomocnictwa lub działanie to nie mieści się w jego ramach[2].

Czytaj Więcej

Szkolimy się!

2019-02-05

22 lutego razem z r. pr. Grzegorz Stasiak i adw. Konrad Pater braliśmy udział w organizowanym przez Data Legal Solutions – DLS szkoleniu „Skuteczny IOD” (polecamy !) Świetne szkolenie pozwalające na usystematyzowanie posiadanej wiedzy i jej poszerzenie. Serdecznie dziękujemy za przekazaną wiedzę.