Brak należytego umocowania pełnomocnika a roszczenia w oparciu o art. 410 k.c. w zw. z art. 405 k.c.

2019-02-11

Celem niniejszej publikacji jest przedstawienie możliwości dochodzenia roszczenia o zapłatę w sytuacji, w której jedna ze stron umowy była reprezentowana przez nienależycie umocowanego pełnomocnika.

Do opisanej powyżej sytuacji może dojść choćby w wypadku naruszenia art. 98 k.c. czy art. 39 § 1 k.c. Konsekwencje takiego działania wskazane są w art. 103 k.c., zgodnie z którym „§ 1. Jeżeli zawierający umowę jako pełnomocnik nie ma umocowania albo przekroczy jego zakres, ważność umowy zależy od jej potwierdzenia przez osobę, w której imieniu umowa została zawarta”[1]. Mianem wskazanego w przytoczonym artykule falsus procurator określa się osobę, która dokonuje czynności prawnych w imieniu i na rzecz innego podmiotu, nie mając do tego pełnomocnictwa lub działanie to nie mieści się w jego ramach[2].

Czytaj Więcej

Dobra osobiste przedsiębiorców i ich ochrona

2018-10-02

Zgodnie z art. 23 k.c. do katalogu dóbr osobistych należą między innymi „zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska”.

Pomimo faktu, iż przytoczona regulacja nie wskazuje wprost na dobra prawne przedsiębiorców, zgodnie z doktryną uznać należy, iż „dobra osobiste osoby prawnej to „wartości niemajątkowe, dzięki istnieniu których osoba prawna może prawidłowo, zgodnie ze swoim zakresem zadań funkcjonować”[1].

Czytaj Więcej

Zasadność stosowania przepisów dotyczących bezpodstawnego wzbogacenia w stosunku do zwrotu tzw. „opłaty likwidacyjnej”.

2018-07-19

Zasadność stosowania przepisów dotyczących bezpodstawnego wzbogacenia w stosunku do zwrotu tzw. „opłaty likwidacyjnej”.

Niniejsze opracowanie zostało poświęcone problematyce stosowania przepisów dotyczących bezpodstawnego wzbogacenia przez Sądy w toku orzekania o zwrocie tzw. opłaty likwidacyjnej. Problematyka ta została podjęta ze względu na powszechność problemu likwidacji stosunków ubezpieczenia z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi. To właśnie podczas tego procesu ubezpieczyciel pobiera opłatę likwidacyjną wielokrotnie wynoszącej równowartość środków zgromadzonych na rachunku bądź ich znaczący procent.

Czytaj Więcej