Kohash Sp. z o.o. nowym klientem Kancelarii

2018-10-31

Niezmiernie nam miło poinformować o dołączeniu przez Kohash Sp. z o.o. do grona Klientów Kancelarii. Kohash jest młodym Software House’m prowadzącym działalność pod marką 7Hills Software House zajmującą się między innymi tworzeniem aplikacji internetowych, systemów dedykowanych, UI/UX Design czy platformami e-commerce. Kancelaria świadczy pomoc prawną na rzecz Spółki w szczególności w zakresie przygotowywania i sporządzania opinii prawnych, analizy i wsparciu przy przygotowaniu umów, projektów pism, dokumentów wewnętrznych Spółki, udziału w tworzeniu i redagowaniu wewnętrznych aktów prawnych jak również w zakresie ochrony danych osobowych.

Komentarz do Postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 16 stycznia 2015 r.III CSK 72/14

TEZA

„Mylne oznaczenie w pozwie strony pozwanej nie daje samo przez się podstawy do odrzucenia pozwu, gdy z uzasadnienia zawartego w nim żądania jest widoczne kogo powód miał zamiar pozwać. Tym bardziej więc niewłaściwe określenie wyłącznie siedziby osoby prawnej, przez wskazanie siedziby jej oddziału utworzonego w Polsce i wpisanego do rejestru przedsiębiorców nie uzasadnia uznania, że stroną pozwaną jest oddział osoby prawnej nie mający zdolności sądowej.” Czytaj Więcej

Dopuszczalność zmian podmiotowych w spółce jawnej

Spółka jawna stanowi trzecią (po spółce cywilnej i spółce z o.o.) najpopularniejszą formę prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. W 2005 r. na rynku było 23381 spółek jawnych, a 2013 r. było ich już 34048[1]. W związku z popularnością prowadzenia działalności w tej formie, ze względu na złożoność przepisów dot. zmian osobowych w spółce uzasadnionym jest ich omówienie.

W celu zrozumienia złożoności prezentowanego tematu w pierwszej kolejności należy przedstawić istotę spółki jawnej. Jest ona podmiotem określonymw treścią art. 22 § 1ksh. Zgodnie z przytoczonym artykułem”spółką jawną jest spółka osobowa, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą, a nie jest inną spółką handlową”. Czytaj Więcej

Dobra osobiste przedsiębiorców i ich ochrona

2018-10-02

Zgodnie z art. 23 k.c. do katalogu dóbr osobistych należą między innymi „zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska”.

Pomimo faktu, iż przytoczona regulacja nie wskazuje wprost na dobra prawne przedsiębiorców, zgodnie z doktryną uznać należy, iż „dobra osobiste osoby prawnej to „wartości niemajątkowe, dzięki istnieniu których osoba prawna może prawidłowo, zgodnie ze swoim zakresem zadań funkcjonować”[1].

Czytaj Więcej

Zasadność stosowania przepisów dotyczących bezpodstawnego wzbogacenia w stosunku do zwrotu tzw. „opłaty likwidacyjnej”.

2018-07-19

Zasadność stosowania przepisów dotyczących bezpodstawnego wzbogacenia w stosunku do zwrotu tzw. „opłaty likwidacyjnej”.

Niniejsze opracowanie zostało poświęcone problematyce stosowania przepisów dotyczących bezpodstawnego wzbogacenia przez Sądy w toku orzekania o zwrocie tzw. opłaty likwidacyjnej. Problematyka ta została podjęta ze względu na powszechność problemu likwidacji stosunków ubezpieczenia z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi. To właśnie podczas tego procesu ubezpieczyciel pobiera opłatę likwidacyjną wielokrotnie wynoszącej równowartość środków zgromadzonych na rachunku bądź ich znaczący procent.

Czytaj Więcej